Na naplnenie nášho zámeru sme pre Vás vytvorili nasledovné služby, ktoré vykonáme za Vás s vysokou odbornosťou, zodpovednosťou a dovoľujeme si tvrdiť aj ekonomickou výhodnosťou.

- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- vedenie mzdovej agendy
- ekonomické a organizačné poradenstvo

Ponúkame Vám možnosť takmer bezstarostného vedenia účtovníctva.

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

- hlavná kniha
- kniha analytickej evidencie
- obratové predvahy súvahových, nákladových a výnosových účtov
- výkazy ziskov a strát
- súvaha aktív a pasív
- evidencia hmotného i nehmotného investičného majetku
- evidencia drobného investičného majetku
- evidencia a spracovanie DPH
- spracovanie účtovnej závierky vrátane daňového priznania
- spracovanie prílohy k daňovému priznaniu a Cash-Flow